هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک

www.bgcn.ir

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

 

23 و 24 آبان ماه 1397 - تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده:

*مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی

*دفتر پیشگیری از معلولیت ها

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )