چهارمین کنگره پیشرفت های منهدسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

www.pterm.org

چهارمین کنگره پیشرفت های منهدسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

26 لغایت 28 آبان ماه 1397 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

*دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )