هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

www.bcnc.ir

هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

21 لغایت 23 آذر ماه 1397 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* انجمن علوم اعصاب

*دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )