کنگره سالیانه طب سالمندی

www.gmcongress.ir

کنگره سالیانه طب سالمندی همراه با سمپوزیوم سالانه بیماری آلزهایمر

11 لغایت 13 مهر ماه 1397 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی ایران

*گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )