سمپوزیوم بازتوانی شناختی

cogrehabsymp.ir

سمپوزیوم بازتوانی شناختی

31 خرداد و 1 تیر ماه 1397 - تهران، تالار کوثر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

برگزار کننده:

* موسسه آموزش عالی علوم شناختی

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )