دوازدهمین كنگره بین المللی دانش اعتیاد

www.ascongress.ir

دوازدهمین كنگره بین المللی دانش اعتیاد

14 لغایت 16 شهریور ماه 1397 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )