ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

www.bcnc.ir

ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بیلینی

29 آذر تا 1 دی ماه 1396 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* انجمن علوم اعصاب ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )