هفتمین کنگره کشوری سوختگی

www.burn2018.ir

هفتمین کنگره کشوری سوختگی

12 و 13 اسفند ماه 1396 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )