ششمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک

www.bgcn.ir

ششمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

10 لغایت 11 آبان ماه 1396 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* سازمان بهزیستی استان تهران

* مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )