سیزدهمین کنگره علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران

www.iranpain2017.ir

سیزدهمین کنگره علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران

10 لغایت 12 آبان ماه 1396 - تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان

برگزار کننده:

* انجمن بررسی و مطالعه درد ایران

* انجمن درد آلمان و مراکز دانشگاهی کشور

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )