کنفرانس بین المللی سازی آموزش عالی

www.iheseminar.ir

کنفرانس بین المللی سازی آموزش عالی

9 و 10 اردیبهشت ماه 1396 - دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزار کننده:

* معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )

Posterrrrrrr