دومین کنگره ناباروری مردان-سلامت مردان

www.irhrc2018.ir

دومین کنگره ناباروری مردان-سلامت مردان

2 لغایت 4 اسفند ماه 1396 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رایزن

برگزار کننده:

* مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )