یازدهمین کنگره دانش اعتیاد

www.ascongress.ir

یازدهمین کنگره دانش اعتیاد

22-24 شهریور ماه 1396- تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* سازمان بهزیستی کشور

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )