11-13 اسفند ماه 1395 | بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

ispmr2017.ir

 بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

11-13 اسفند ماه 1395 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

برگزار کننده:

* انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )