14-17 شهریورماه 1395 | دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران

www.inc-ir2016.ir

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران

14-17 شهریورماه 1395 - مکان: پژوهشگاه صنعت نفت

برگزار کننده:

* دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
* انجمن تغذیه ایران