24-26 شهریورماه 1395 | دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

www.ascongress.ir

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

24-26 شهریورماه 1395 - مکان مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی ایران
* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
* مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی