20-21 مردادماه 1395 | پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیتها

www.bgcn.ir 

 
پنجمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

20-21 مردادماه 1395 - مرکز همایش های بین المللی رازی

برگزار کننده:

* سازمان بهزیستی کشور
* دانشگاه علوم پزشکی ایران
*مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران