17-19 آذرماه 1395 | پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

www.bcnc.ir

 
پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

17-19 آذرماه 1395 - تهران، مرکزهمایش های رازی

  
برگزار کننده:

*دانشگاه علوم پزشکی ایران
* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران