28-30 مهرماه 1395 | سومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران

www.pterm2016.ir

 

سومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران

28-30 مهرماه 1395 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

 

برگزار کننده:


*دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران