ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد

ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد

ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد

31 خرداد تا 2 تیرماه 1391 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

 

برگزار کننده:

* وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* ستاد مبارزه با مواد مخدر

* مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد

* سازمان بهزیستی کشور

* معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

* پژوهشکده علوم شناختی

* دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )