هفدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

هفدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

هفدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

13-15 آذرماه 1392- مرکز همایش های بین المللی رازی

 

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی ایران

* انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

* پژوهشکده مهندسی علوم پزشکی جانبازان

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )