نخستین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

نخستین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

نخستین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

28-30 اردیبهشت ماه 1392- تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

برگزار کننده:

* پژوهشگاه رویان

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* دانشگاه صنعتی امیرکبیر

* دانشگاه علوم پزشکی تبریز

* دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

* دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

* انستیتو پاستور ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )