بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران

بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران

بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران

18-20 اردیبهشت 1392- تهران، هتل المپیک

 

برگزار کننده:

* انجمن فیزیوتراپی ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )