هفتمین کنگره دانش اعتیاد

هفتمین کنگره دانش اعتیاد

هفتمین کنگره دانش اعتیاد

20-22 شهریور ماه 1392- تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

برگزار کننده:

* وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* دانشگاه علوم پزشکی ایران

* دانشگاه علوم بهزیستی و نوانبخشی

* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* ستاد مبارزه با مواد مخدر

* مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد

* سازمان بهزیستی کشور

* معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )