دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

27-29 آذرماه 1392 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

 

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* انجمن علوم اعصاب ایران

* دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

* مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* دانشگاه علم و صنعت ایران

* دانشگاه تربیت مدرس

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )