ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

18-20 دی ماه 1392 - تالار امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

برگزار کننده:

* وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

* انجمن تخصصی باروری و ناباروری

* پژوهشگاه رویان

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )