سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی

سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی

سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی 

آموزش به بیمار که حق بیمار و جز اصلی درمان بیمار است در دنیا از 30-40 سال پیش به صورت نظام مند در بعضی کشورها  شروع شده  ونتایج خوبی هم داشته است اما در کشور ما به صورت پراکنده  میباشد  توسط بعضی بخشها  اقدامات خوبی انجام گرفته  ودر بسیاری از بخشها  وگروها اقدامی نشده وبیماران از این فرصت استفاده نکردند  و برای بسیاری از بیماران نیاز مند مطالب  آموزش   بروشور ، سایت ، فیلم آموزشی یا کلاس آموزشی  معرفی نکردیم  در صورتی که باید به بیماران، بخصوص بیماران مزمن را بعد از شناخته شدن بیماریشان به یک برنامه آموزش به بیمار معرفی کرد

ما نیازمند کوریکولوم آموزشی برای دانشجویان رشته های گروهای مرتبط با بیمار و دورهای آموزشی آموزش به بیمار  برای مراقبان سلامت در حال خدمت هستیم که اهمیت این قسمت مهم درمان را بدانند وبکار بگیرند

هنوز مطالب  به زبان فارسی وساده  وبروز برای  در اختیار گذاشتن  به بیمار و مراقبان سلامت در بعضی از گروها وجود ندارد  یا در بعضی موارد قدیمی، تبلیغی و ناقص وجود دارد که باید نظام سلامت با کمک انجمنهای تخصصی این فعالیت مهم را انجام دهد

  چه میزان از بیماران ما از ندانستن وآگاهی نداشتن از بیماری خود منجر به عارضه جسمی ، روحی و هزینه ای   شدند  که همه خاطرات تلخی داریم ومیتوانیم  داستانها وکتابها برای این عوارض ایجاد شده که قابل پیشگیری می بود را نوشت.

  لذاهمه شما که در این کنگره حضور پیدا میکنید با کمک هم میخواهیم به بیماران کمک کنیم از خود مراقبت کنند تا  در حد امکان دچار بیماری نشوند یا اگر دچار بیماری شدند  توانمند شوند که جلوی عوارض بیماری که قابل پیشگیری است را بگیرند  تا با کیفیت بهتر زندگی کنند.

دکتر عبدالرحمان رستمیان

رئیس کنگره