سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

7-9 آبان ماه 1393 - مرکز همایش های بین المللی رازی

 

 

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

* انجمن علوم اعصاب ایران

* دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

* مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

* مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )