پنجمین همایش کشوری سوختگی

brc2016.ir

 

پنجمین همایش کشوری سوختگی

5-6 اسفند ماه 1394 - تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

 

برگزار کننده:

* دانشگاه علوم پزشکی ایران

* مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران