نوزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

14-16 بهمن ماه 1391 - تهران، هتل المپیک

www.ispmr.org

 

نوزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

14-16 بهمن ماه 1394 - تهران، هتل المپیک

 

 

برگزار کننده:

* انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

* مرکز همایش های نوآوران دانش ( مهناد )