23-25 اردیبهشت ماه 1394| مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) - تالار امام

www.iran-iasp2015.ir

اولین کنگره بین المللی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دوازدهمین همایش علمی انجمن درد ایران